Dokumenterade fall av anaerobinfektioner

Finegodia magna i fotsår hos diabetiker

En man, 56 år, med typ 2 diabetes, högt blodtryck, höga blodfetter och njurproblem kom in med akut diabetisk fotinfektion. Han hade stått på ciprofloxacin sedan 1 vecka tillbaka och hade över 41 graders feber sedan 10 dagar. CRP uppmättes till 230 mg/L. En blododling togs genast.

Foten var mycket svullen och purulent sekret kom från såret. Såret dränerades och dedriderades och prov togs från sekret. Man ansåg att det fanns risk för utveckling till nekrotiserande fasciit och ciprofloxacin byttes därför ut mot piperacillin-tazobactam och klindamycin, vilket gav en förbättring. Förbättringen till trots utvecklades ändå gangrän i två tår som fick amputeras. I samband med amputationen togs prov till odling från ben.

Gramfärgning av sekretprov visade riklig mängd av leukocyter och grampositiva kocker och efter två dagar fann man växt av Finegoldia magna i både sekret- och benprover. Blododlingsflaskorna inkuberades i fem dagar och man uteslöt bakteremi. Behandlingen ändrades till amoxicillin och klindamycin och pågick i 20 dagar. Åtta dagar efter operationen skrevs patienten ut och såret hade läkt bra.

Författarnas konklusion: F. magna är en av de vanligaste anaeroba patogenerna, men glöms ibland bort som orsak till infektioner i ben och leder, förmodligen beroende på att anaerob odling och diagnostik är tidskrävande. Läkare bör vara uppmärksamma på och misstänka grampositiva anaeroba kocker i fall med cellulit eller nekrotiserande fasciit, speciellt när aeroba odlingar är negativa. Empirisk behandling med bredspektrumantibiotika bör startas omgående. När gramfärgnings- och odlingsresultat är kända justeras behandlingen i enlighet med resultaten. Även mikrobiologer bör uppmärksamma aktuell forskning om anaeroba bakterier.

Läs hela artikeln: A case of necrotizing fasciitis caused by Finegoldia magna in a patient with type 2 diabetes mellitus.Margherita Scapaticci, Sabina Marchetto, Andrea Nardi, Maira Zoppelletto, Andrea Bartolini. Infez Med. 2018 Dec 1;26(4):359-363.

Gram-färgning av Finegodia magna

Lemierres syndrom är en glömd sjukdom – främst yngre drabbas. Tidig behandling av antibiotika kan förhindra dödlig utgång.

En tidigare frisk 17-årig flicka kom till öron-, näs-, och halskliniken med tilltagande halsont sedan en vecka. Hon hade feber och en puls på 120 slag/min, normalt blodtryck och CRP 463 mg/L. En peritonsillär abscess dränerades, hon blev inlagd och behandlades med bensylpenicillin. Efter två dagar skrevs patienten ut, men då upptäcktes gramnegativa stavar i en blododling, hon fick stanna kvar och behandling med metronidazol sattes in. Senare fastställdes att Fusobacterium necrophorum växte i blododlingen.

Tillståndet blev sämre under de följande dagarna: Syrebrist (93%) trots syrgas. Datortomografi visade trombos i inre halsvenen, lungembolier och pleuravätska. Antitrombotisk behandling startades och behandling med piperacillin-tazobactam startades.

Patienten blev gradvis bättre och skrevs ut 12 dagar efter ankomst. Behandling med klindanmycin och antitrombotisk behandling fortsatte sedan under 5 veckor och hon tillfrisknade helt.

Författarnas konklusion: ”Sammanfattningsvis ska Lemierres syndrom alltid misstänkas när patienter söker med svullnad på halsen och andningssvårigheter i samband med öron-, näs- och halsinfektion, inte minst när det handlar om yngre individer. Trots syndromets relativa sällsynthet är det ytterst viktigt att vårdpersonal känner till dess symtom och behandling, eftersom en missad diagnos kan ge letal utgång.”

Läs hela artikeln, som beskriver tre fall av Lemierres syndrom: Lemierres syndrom är en glömd sjukdom – främst yngre drabbas Tidig antibiotikabehandling kan förhindra dödlig utgång. Astradsson T, Ekspong L, Norlander T. Lakartidningen. 2013 Feb 20-26;110(8):413-5.

Fusobacterium necrophorum
efter 4 dagars odling på blodagar.